2012-04-21_Tropical_Boubou_Laniarius_major_010

slides/2012-04-21_Tropical_Boubou_Laniarius_major_010.jpg  2012-04-21_Tropical_Boubou_Laniarius_major_010

Description: 2012.04.21.095446 Laniarius major
EXIF/IPTC: Resolution: 968 x 768 Keywords: 37 Family Malaconotidae, 40 ORDER PASSERIFORMES, Tropical Boubou Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Caption: Laniarius major Country: Ethiopie