2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_16

slides/2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_16.jpg  2010-01-16_White-headed_Buffalo_Weaver_16

Description: 2012.04.21.090538
EXIF/IPTC: Resolution: 1017 x 768 Author: Willie de Vries Copyright: Copyright Willie de Vries Country: Ethiopie